Śladem mistrzów

Projekt jest kontynuacją wieloletnich działań Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na rzecz wspierania różnorodnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej środowisk polskich.

Projekt polegał na zwiększeniu działań promujących aktywność fizyczną społeczności polskich, upowszechnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację środowisk zawodowych i społecznych na Wschodzie oraz wzmocnienie roli organizacji oferujących programy popularyzacji sportu dla wszystkich. W ramach realizacji projektu wsparto organizację zawodów, festynów i obozów sportowych w różnych dyscyplinach, m.in.: siatkówce, koszykówce, piłce nożnej, piłce ręcznej, biegach, a także spływów kajakowych i rajdów rowerowych, jak również plenerowych imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Organizacje, kluby i sekcje sportowe zostały doposażone w sprzęt sportowy i turystyczny (m.in. siłownie) oraz stroje sportowe. Istotą projektu było także zachęcanie dzieci i młodzieży oraz ludzi dorosłych do uczestnictwa w różnych formach aktywności fizycznej. Jednym z ważniejszych celów strategii w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich jest coraz wyraźniejsza potrzeba wykorzystania specyficznych walorów sportu dla kształtowania postaw obywatelskich i przeciwdziałania patologiom społecznym. Aktywne uczestnictwo i zaangażowanie młodego pokolenia w rywalizację sportową jest skutecznym środkiem budowania prawidłowych więzi i zachowań społecznych, a jednocześnie dodatkową okazją do komunikowania się w języku ojczystym, co wzmacnia proces aktywizacji i integracji polskich społeczności na Wschodzie oraz kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne.

Projekt w liczbach:

  • 25 organizacji otrzymał wsparcie od Fundacji
  • 8 krajów