Kompetentni, aktywni, otwarci

Polskie organizacje na Wschodzie, by móc budować silną pozycję w kraju zamieszkania, muszą stale podnosić kompetencje swoich członków, działaczy, liderów. Rozwój nauki i technologii powoduje, że uzyskana w toku edukacji szkolnej wiedza szybko się dezaktualizuje i musi być na bieżąco uzupełniana. Podniesieniu statusu społeczności polskich w ramach projektu służą szkolenia dla działaczy organizacji polskich na Białorusi, Litwie, Ukrainie oraz w Rosji.

Uwarunkowania natury społecznej, ekonomicznej historycznej, politycznej wymuszają na organizacjach mniejszości polskiej na Wschodzie permanentne podnoszenie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych. Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności, zwłaszcza menedżerskich, staje się jednym z podstawowych czynników wspomagających dostosowanie się do zasad panujących w danej organizacji oraz funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu. Organizacje polskie na Wschodzie dostrzegają potrzeby pojawiające się w tym zakresie. Organizacja szkoleń i podwyższanie kompetencji zawodowych, organizacyjnych i kierowniczych staje się jednym z kluczowych elementów wpływających na rozwój społeczności polskich na Wschodzie.

Zakres szkoleń i warsztatów obejmował funkcjonowanie organizacji pozarządowych, zarządzanie projektem, zarządzanie organizacją, projekty aktywizujące młodzież.

Istotne jest także doskonalenie kompetencji zawodowych oraz wymiana doświadczeń określonych grup profesjonalistów, czemu służyły konferencje organizowane przez beneficjentów. Podnoszenie kompetencji dotyczyło wszystkich grup wiekowych – od młodzieży po osoby dorosłe – młodzież /Białoruś – Brześć – Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego (Seminarium historyczne dla młodzieży); Litwa – Wilno – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy – Międzynarodowa konferencja naukowa; Rosja – Krasnodar – Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo – Kulturalne „Jedność”; XI Konferencja naukowa ; Ukraina – Żytomierz – Polskie Towarzystwo Naukowe – Międzynarodowe seminarium naukowe; Polska – Warszawa – Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” – Organizacja szkoleń pn. „Komunikacja na rzecz rozwoju partnerstwa i wspólnych projektów lokalnych” dla Polaków na Litwie.

W obszarze szkoleń istotne jest umożliwienie osobom polskiego pochodzenia możliwości nabycia i rozszerzenia kompetencji oraz umiejętności.

 

Projekt w liczbach:

  • 6 organizacji
  • 4 kraje
  • 40 uczestników szkolenia „Komunikacja na rzecz rozwoju partnerstwa i wspólnych projektów lokalnych na Litwie”